Norske Lysdesignere

OM OSS

 

 


LYSDESIGN

Vår definisjon av Lysdesign                                                
Lysdesign er bevisst bruk av kunstig og naturlig lys som  forener en kreativ, teknisk og estetisk tilnærming til  utforming og realisering av belysningsanlegg. En lysdesigner bør vite hvordan lyset påvirker mennesker  fysisk og psykisk. 

 

                                                                                 Denne kunnskapen brukes for å definere  rom og fremheve form, forbedre lesbarhet, øke opplevelsen av komfort, sikkerhet og trygghet. Lysdesign tar utgangspunkt i menneskets behov og opplevelse av sted.  Lysdesign handler om å understreke balansen mellom  estetikk, teknikk og funksjon.

 VEDTEKTER

1.0 Foreningens navn                                       Foreningens navn er Norske Lysdesignere. Som foreningens initialer benyttes NL.

2.0 Formål                                                             Foreningens formål er å samle norske lysdesignere for å ivareta felles faglige interesser, synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign.

3.0 Organisasjon                                                 Foreningen er landsomfattende med personlig medlemskap.

 4.0. Vedtekter                                                    Vedtekter endres på årsmøtet. Forslag til endring må sendes alle medlemmer elektronisk , senest to uker før årsmøtet.

5.0. Medlemsdatabase (/ Kommunikasjon)     Kommunikasjon til medlemmer foregår utelukkende elektronisk. Ethvert medlem plikter selv å holde foreningen oppdatert med riktig epostadresse, adresse og telefonnummer.

 6.0. Medlemskap                                                 Opptak av nye medlemmer gjøres løpende.   Søknader vurderes av opptakskomiteen, som til enhver tid forholder seg til gjeldende retningslinger for opptak. Retningslinjer for opptak kan leses her. Forslag til endringer i retningslinjer for opptak fremlegges styret / årsmøtet. Endringer vedtas av styret ved flertallsavstemning. Ved uenighet = simpelt flertall, ved 50/50= styret.

7.0. Særskilte rettigheter og plikter for medlemmene                                                       Medlemmene har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske Lysdesignere» forkortet MNL, sammen med tittelen. Denne retten gjelder ikke studentmedlemer.

8.0. Studentmedlemmer                                     Studenter i lysdesign kan etter søknad bli studentmedlem av NL. Studentmedlemskapet opphører to år etter avlagt eksamen.

 

9.0. Kontingent                                                     9.1.Medlemmene plikter hvert år å innbetale den kontingent som er fastsatt av årsmøte.

9.2  Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, vil med en måneds varsel strykes fra medlemslisten. Tidligere medlemmer kan ikke oppnå medlemskap på ny uten å ha betalt eventuell skyldig kontingent. Den som skylder kontingent for forrige år, har ikke stemmerett på årsmøtet.

9.3 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

10.0. Utmelding                                                   Utmelding sendes skriftlig til NL per epost. Utmelding skjer umiddelbart etter styret har mottatt henvendelsen. Et medlem skal få skriftlig bekreftelse på at utmelding har funnet sted. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent, likesom forfalt og ikke betalt kontingent pliktes innbetalt.

11.0. Advarsel – eksklusjon                     11.1 .Advarsel kan gis av styret. Styret kan komme med innstilling om eksklusjon til årsmøtet. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta eksklusjon av medlem som ikke oppfyller de krav som medlemskapet innebærer.

11.2 .Før styret fatter vedtak i saken, skal vedkommende medlem underrettes skriftlig, og gis anledning til å uttale seg. Fristen for uttalelse er én måned fra underretningen er kommet frem til medlemmet. Vedtak om eksklusjon skal begrunnes skriftlig og meddeles vedkommende medlem i brevs form.

12.0. Årsmøte                                                       12.1.Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

12.2.Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned


ETISKE RETNINGSLINJER

1.0 Foreningens navn
Foreningens navn er Norske Lysdesignere. Som foreningens initialer benyttes NL.

1. Generelt                                                                   1.1 Siktemålet med NL’s etiske retningslinjer er å opprettholde en god yrkesetikk blant foreningens medlemmer. Retningslinjene gjelder for alle medlemmer av NL, uansett yrkesmessig situasjon. Det enkelte medlem plikter å kjenne disse retningslinjene og å etterleve det i hele sin medlemsperiode.

1. 2 Medlemskap i NL skal kunne oppfattes som en garanti for at lysdesigneren har en fullverdig utdannelse, kunnskap og erfaring. De er innforstått med det ansvaret som følger med yrkesutøvelsen.

2. Opphavsrett                                                     2.1 Lysdesigneren har opphavsrett til sine arbeider etter norsk lov og internasjonale konvensjoner. De hevder denne rett ved signatur av sine arbeider.
Lysdesignere skal respektere andres opphavsrett. Lysdesignere har krav på å bli navngitt når deres arbeider blir offentliggjort, i henhold til Åndsverkslovens bestemmelser. Blir ikke denne rett respektert, bør lysdesignere selv påklage forholdet.

2.2 En lysdesigner som bearbeider eller viderefører en kollegas verk, plikter å sørge for at også den opprinnelige lysdesigneren navngis når det nye verk presenteres.

3. Forholdet til oppdragsgiver                       3.1 Lysdesignere som ikke har full handlefrihet i forhold til leverandører og entreprenører, skal underrette oppdragsgiveren om dette, i forkant av eventuelle oppdrag.

3.2 Lysdesigneren skal sette sine faglige kunnskaper og erfaringer inn på en best mulig løsning av oppgavene de påtar seg. De skal tjene sin oppdragsgivers interesse så langt disse ikke kommer i konflikt med de etiske retningslinjer. Lysdesignere skal i sitt arbeid ta tilbørlig hensyn til oppgavens økonomiske ramme og avpasse omfanget av sitt arbeide til de krav oppgaven stiller.

3.3 Lysdesigneren skal på forhånd gjøre oppdragsgiver kjent med sine prinsipper for beretning av honorar og gjensidige forpliktelser som gjelder for oppdraget. Det er lysdesignerens plikt å sørge for klare avtaleforhold mellom partene. Produkter og utøvelser som lysdesignerens har økonomiske fordeler av, kan ikke beskrives uten oppdragsgivers samtykke.

3.4 Lysdesignere har krav på rettmessig betaling for det arbeid og de idéer de yter sine oppdragsgivere. De skal derfor påse at det er rimelig forhold mellom oppdragets omfang og godtgjørelsens størrelse, for derved å medvirke til å opprettholde og styrke lysdesigneres vilkår for faglig innsats.

 

 

 

3.5 Lysdesignere har taushetsplikt vedrørende opplysninger som de har mottatt fra oppdragsgivere med mindre annet er avtalt.

4  Ansvar overfor samfunnet                         4.1 Lysdesigeren aksepterer en profesjonell forpliktelse til å fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet.Han/hun tar hensyn til konsekvensene av sin profesjonelle aktivitet for helse, sikkerhet og velvære hos alle som med rimelighet kan forventes å bruke eller nyte produktet av hans/hennes arbeid.

5. Forholdet mellom lysdesignere                   5.1 Lysdesigneren skal fremme en åpen og profesjonell debatt om alle aspekter ved yrket og vil ikke offentlig kritisere urimelig eller forsøke å bringe i vanry en kollega eller hans/hennes arbeid.

5.2 Lysdesigneren skal ikke med hensikt fortrenge en annen designer fra et oppdrag.

5.3 Lysdesigneren skal anerkjenne kollegers eller ansattes deltagelse i et designprosjekt. Han/hun skal ikke ta imot instruksjoner som med overlegg involverer plagiat fra sin klient. Han/hun skal heller ikke bevisst oppføre seg på en måte som kan involvere plagiat

6. Forholdet mellom lysdesigneren og tredjepart 6.1 Lysdesignere skal hevde seg i sitt yrke først og fremst ved kvaliteten av sine arbeider. De skal medvirke til å fremme objektiv informasjon om egen virksomhet. Slik informasjon må ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger og lysdesignernes organisasjoner.

6.2 Lysdesigneren skal være en uavhengig, faglig rådgiver. Dersom lysdesigneren allerede står i et forhold som kan påvirke ens uavhengige
stilling, skal oppdragsgiver informeres om dette før oppdraget avtalefestes.

6.3 Uavhengige lysdesignere skal ikke utnytte sitt oppdrag eller sin stilling til å skaffe seg fordeler eller godtgjørelser fra entreprenør, leverandør eller andre
som oppdragsgiver kan kjøpe tjenester fra.

7. Overtredelse av reglene                                       7.1 Oppstår det tvil i forbindelse med de etiske regler, legges saken fram for NLs styre

7.2 Ved overtredelse av de etiske regler har NLs styre rett til å gi advarsel, eller foreta eksklusjon ifølge NLs vedtekter.