Norske Lysdesignere

ETISKE RETNINGSLINJER

1.0 Foreningens navn
Foreningens navn er Norske Lysdesignere. Som foreningens initialer benyttes NL.

1. Generelt

1.1 Siktemålet med NL’s etiske retningslinjer er å opprettholde en god yrkesetikk blant foreningens medlemmer. Retningslinjene gjelder for alle medlemmer av NL, uansett yrkesmessig situasjon. Det enkelte medlem plikter å kjenne disse retningslinjene og å etterleve det i hele sin medlemsperiode.

1. 2 Medlemskap i NL skal kunne oppfattes som en garanti for at lysdesigneren har en fullverdig utdannelse, kunnskap og erfaring. De er innforstått med det ansvaret som følger med yrkesutøvelsen.

2. Opphavsrett

2.1 Lysdesigneren har opphavsrett til sine arbeider etter norsk lov og internasjonale konvensjoner. De hevder denne rett ved signatur av sine arbeider.
Lysdesignere skal respektere andres opphavsrett. Lysdesignere har krav på å bli navngitt når deres arbeider blir offentliggjort, i henhold til Åndsverkslovens bestemmelser. Blir ikke denne rett respektert, bør lysdesignere selv påklage forholdet.

2.2 En lysdesigner som bearbeider eller viderefører en kollegas verk, plikter å sørge for at også den opprinnelige lysdesigneren navngis når det nye verk presenteres.

3. Forholdet til oppdragsgiver

3.1 Lysdesignere som ikke har full handlefrihet i forhold til leverandører og entreprenører, skal underrette oppdragsgiveren om dette, i forkant av eventuelle oppdrag.

3.2 Lysdesigneren skal sette sine faglige kunnskaper og erfaringer inn på en best mulig løsning av oppgavene de påtar seg. De skal tjene sin oppdragsgivers interesse så langt disse ikke kommer i konflikt med de etiske retningslinjer. Lysdesignere skal i sitt arbeid ta tilbørlig hensyn til oppgavens økonomiske ramme og avpasse omfanget av sitt arbeide til de krav oppgaven stiller.

3.3 Lysdesigneren skal på forhånd gjøre oppdragsgiver kjent med sine prinsipper for beretning av honorar og gjensidige forpliktelser som gjelder for oppdraget. Det er lysdesignerens plikt å sørge for klare avtaleforhold mellom partene. Produkter og utøvelser som lysdesignerens har økonomiske fordeler av, kan ikke beskrives uten oppdragsgivers samtykke.

3.4 Lysdesignere har krav på rettmessig betaling for det arbeid og de idéer de yter sine oppdragsgivere. De skal derfor påse at det er rimelig forhold mellom oppdragets omfang og godtgjørelsens størrelse, for derved å medvirke til å opprettholde og styrke lysdesigneres vilkår for faglig innsats.

3.5 Lysdesignere har taushetsplikt vedrørende opplysninger som de har mottatt fra oppdragsgivere med mindre annet er avtalt.

4  Ansvar overfor samfunnet

4.1 Lysdesigeren aksepterer en profesjonell forpliktelse til å fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet.Han/hun tar hensyn til
konsekvensene av sin profesjonelle aktivitet for helse, sikkerhet og velvære hos alle som med rimelighet kan forventes å bruke eller nyte produktet av
hans/hennes arbeid.

5. Forholdet mellom lysdesignere

5.1 Lysdesigneren skal fremme en åpen og profesjonell debatt om alle aspekter ved yrket og vil ikke offentlig kritisere urimelig eller forsøke å bringe i vanry en kollega eller hans/hennes arbeid.

5.2 Lysdesigneren skal ikke med hensikt fortrenge en annen designer fra et oppdrag.

5.3 Lysdesigneren skal anerkjenne kollegers eller ansattes deltagelse i et designprosjekt. Han/hun skal ikke ta imot instruksjoner som med overlegg involverer plagiat fra sin klient. Han/hun skal heller ikke bevisst oppføre seg på en måte som kan involvere plagiat

6. Forholdet mellom lysdesigneren og tredjepart

6.1 Lysdesignere skal hevde seg i sitt yrke først og fremst ved kvaliteten av sine arbeider. De skal medvirke til å fremme objektiv informasjon om egen virksomhet. Slik informasjon må ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger og lysdesignernes organisasjoner.

6.2 Lysdesigneren skal være en uavhengig, faglig rådgiver. Dersom lysdesigneren allerede står i et forhold som kan påvirke ens uavhengige
stilling, skal oppdragsgiver informeres om dette før oppdraget avtalefestes.

6.3 Uavhengige lysdesignere skal ikke utnytte sitt oppdrag eller sin stilling til å skaffe seg fordeler eller godtgjørelser fra entreprenør, leverandør eller andre
som oppdragsgiver kan kjøpe tjenester fra.

7. Overtredelse av reglene

7.1 Oppstår det tvil i forbindelse med de etiske regler, legges saken fram for NLs styre

7.2 Ved overtredelse av de etiske regler har NLs styre rett til å gi advarsel, eller foreta eksklusjon ifølge NLs vedtekter.