Norske Lysdesignere

VEDTEKTER

1.0 Foreningens navn                                                                                                                                 Foreningens navn er Norske Lysdesignere. Som foreningens initialer benyttes NL. 

2.0 Formål                                                                                                                                                    Foreningens formål er å samle norske lysdesignere for å ivareta felles faglige interesser, synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign.  

3.0 Organisasjon                                                                                                                                         Foreningen er landsomfattende med personlig medlemskap.  

4.0  Vedtekter                                                                                                                                                 Vedtekter endres på årsmøtet. Forslag til endring må sendes alle medlemmer elektronisk senest to uker før årsmøtet.   

5.0  Medlemskap                                                                                                                                               Opptak av nye medlemmer gjøres løpende. Søknader vurderes av opptakskomiteen, som til enhver tid forholder seg til gjeldende retningslinger for opptak. Retningslinjer for opp tak kan leses her. Forslag til endringer i retningslinjer for opptak fremlegges styret i års møtet. Endringer vedtas av styret ved flertallsavstemning. Ved uenighet gjelder simpelt flertall. Ved 50/50 avgjør styret. 

5.1    Vedtektsendring                                                                                                                        Vedtektsendring kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte. Årsmøtet vedtar samtidig når endringene skal tre i kraft.   

5.2. Særskilte rettigheter og plikter for medlemmene                                                                    Medlemmene har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske Lysdesignere»  forkortet MNL,  sammen med tittelen. Denne retten gjelder ikke studentmedlemer 

6.0 Etiske retningslinjer 

 6.1                                                                                                                                                                      Årsmøtet gir etiske retningslinjer som er forpliktende for foreningens medlemmer.  

 6-1-1                                                                                                                                                                       Tvister mellom medlemmer behandles i henhold til de etiske retningslinjer.   

7.0  Studentmedlemmer                                                                                                                              Studenter i lysdesign kan etter søknad bli studentmedlem av NL. Studentmedlemskapet opphører to år etter avlagt eksamen.  

8.0 Kontingent 

 8.1.                                                                                                                                                              Medlemmene plikter hvert år å innbetale den kontingent som er fastsatt av årsmøte.  

 8.2                                                                                                                                                                Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, vil med en måneds varsel strykes fra medlemslisten.  Tidligere medlemmer kan ikke oppnå medlemskap på ny uten å ha betalt eventuell skyldig kontingent. Den  som skylder kontingent for forrige år, har ikke stemmerett på årsmøtet.  

9.0   Utmelding                                                                                                                                             Utmelding sendes skriftlig til NL per epost. Utmelding skjer umiddelbart etter styret har mottatt  henvendelsen. Et medlem skal få skriftlig bekreftelse på at utmelding har funnet sted. Ved utmelding  refunderes ikke innbetalt kontingent, likesom forfalt og ikke betalt kontingent pliktes innbetalt.  

10.0.  Advarsel – eksklusjon 

 10.1.                                                                                                                                                                   Advarsel kan gis av styret. Styret kan komme med innstilling om eksklusjon til årsmøtet. Årsmøtet kan med  2/3 flertall vedta eksklusjon av medlem som ikke oppfyller de krav som medlemskapet innebærer.  

 10.2                                                                                                                                                                              Før styret fatter vedtak i saken, skal vedkommende medlem underrettes skriftlig, og gis anledning til å uttale  seg. Fristen for uttalelse er én måned fra underretningen er kommet frem til medlemmet. Vedtak om  eksklusjon skal begrunnes skriftlig og meddeles vedkommende medlem i brevs form.  

11.0. Årsmøte 

11.1.                                                                                                                                                                    Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  

11.2.                                                                                                                                                                   Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller til årsmøte tre uker før møtedagen. Med innkallingen skal det sendes saksliste, årsmelding, revidert regnskap for det foregående år, forslag til kontingent og budsjett samt valgkomiteens innstilling.          

Saker som ønskes realitetsbehandlet må være styret i hende senest en måned før årsmøtet 

11.3. Medlemsdatabase/kommunikasjon   

Kommunikasjon til medlemmer foregår utelukkende elektronisk. Ethvert medlem plikter selv å holde foreningen oppdatert med riktig epostadresse, adresse og telefonnummer.   

11.4.                                                                                                                                                                    Årsmøtet ledes av ordstyrer som velges av årsmøte.  

11.5.                                                                                                                                                                      Dersom mindre enn 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer deltar på møtet, skal det holdes nytt årsmøte om det blir krevd av minst 1/10 av foreningens stemme- berettigede medlemmer innen 14 dager etter at referat fra årsmøtet er meddelt medlemmene. Vedtak fattet av nytt årsmøte er endelig.  

11.6.  Årsmøtet skal:  

a) Behandle årsmelding og årsregnskap  

b) Behandle årsmelding fra komiteer og rapporter fra representanter i styrer og utvalg  

c) Trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet  

d) Fastsette kontingent  

e) Behandle budsjett for inneværende år og rammebudsjett for kommende år 

f)  Velgestyre og valgkomité. Valgkomiteen har forslagsplikt og stemmeberettigede medlemmer har forslagsrett til alle tillitsverv i foreningen. Forslag til leder, nestleder og styremedlemmer må være valgkomiteen i hende seks uker før årsmøtet. Kandidatenes navn skal gjøres kjent for medlemmene i innkallingen til årssmøtet, sammen med valg komiteens innstilling. Alle valg på styremedlemmer skal være skriftlige, andre valg skal være skriftlige når det blir krevd av simpelt flertall.  

g) Behandle andre saker som er ført opp på sakslisten  

11.7.Ekstraordinært årsmøte                                                                                                                Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med 14 dagers varsel. Det skal innkalles når det blir krevd av styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemme- berettigede medlemmer. Møtet kan behandle saker som er ført opp på sakslisten, som skal følge innkallingen til møtet.  

 11.8.                                                                                                                                                                  Fullmakter fra fraværende medlemmer kan delta i avstemmingen under årsmøtet ved å gi fullmakt til et  stemmeberettiget medlem. Fullmakten utstedes i to eksemplarer  

  • den ene skal være levert styret før møtet
  • den andre beholdes av fullmaktshaveren

Generelt kan ingen disponere mer enn to fullmakter.   

 11.9.Studentrepresentanter                                                                                                        Studentmedlemmer har ikke ordinær stemmerett. Studentmedlemmer kan velges til komiteer, og gis i slike  tilfeller stemmerett i den aktuelle komité. Studenter betaler ikke kontingent.  

  11.10.Uravstemming                                                                                                                     Uravstemming kan avholdes når det blir krevd av styreleder, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens        stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet gir reglement for uravstemming. Uravstemmingsresultatet er ikke  bindende for årsmøtet, unntatt i de tilfelle som omhandler punkt 7, og kan innankes for ekstraordinært    årsmøte etter punkt 5.1.6.  

11.11. Styret 

11.12. Foreningen ledes av et styre på minimum fem medlemmer leder, nestleder og tre styremedlemmer. Medlemmer, nestleder og styreleder velges for perioder på tre år og kan stille til gjenvalg én gang uten opphold. Det etterstrebes at 1/3 av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Leder velges av og innen styret. Styret skal ha minst seks møter i året.

 11.13.                                                                                                                                                                        Styret har ansvar for forvaltningen av foreningens anliggende, og skal sørge for en til fredsstillende  organisering av foreningens virksomhet. Styret representerer foreningen og fatter alle vedtak som ikke etter  vedtektene er tillagt årsmøtet. Styret kommer med innstilling til saker som blir lagt frem for årsmøtet.  

 11.14.                                                                                                                                                                       Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to av de øvrige styremedlemmene er tilstede. Leder sammen  med et styremedlem, forplikter foreningen.  

11.15. Prosjektgrupper                                                                                                                                         Styret må oppnevne spesielle prosjektgrupper etter behov.  

11.16.                                                                                                                                                                   Komitéer ved årsmøtet velger komitémedlemmer og styret gir mandater til komitéene.      

 11.17. Forretningsåret                                                                                                                            Forretningsåret følger kalenderåret.  

 12.0Æresmedlemskap                                                                                                                                          Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av NL – etter en        enstemmig innstilling av styret til årsmøtet.  

12.1                                                                                                                                                           Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  

13.0 Oppløsning av foreningen                                                                                                                   Foreningen kan oppløses når det er gjort årsmøtevedtak om det med 2/3 flertall, og vedtak er stadfestet  med 2/3 flertall ved uravstemming 

Deretter skal det i nytt årsmøte fattes beslutning om bruken av midler og samtidig velges            avviklingsstyre.